در مورد اهداف و برنامه‌های مهم خود حرف نزنید.(چهل و پنجمین ایده)

در مورد اهداف و برنامه‌های مهم خود حرف نزنید.(چهل و پنجمین ایده)

 در مورد اهداف و برنامه‌های مهم خود حرف نزنید.

حرف زدن از اهداف مهم ما را از مسیر رسیدن به اهداف باز می دارد.

بیشتر بخوانید