خودشناسی و گذر از رنج‌ها

خودشناسی و گذر از رنج‌ها در ابتدای کار با شناخت ضعف‌ها، خودت را موجودی ضعیف و شکننده می‌بینی. این مسئله ممکن است تو را از ادامه مسیر باز دارد و دوباره همان رویه قبلی را در پیش بگیری. عدم شناخت

ادامه مطلب »