جایی مناسب برای نوشتن

در جست‌وجوی ایده پشت رایانه‌ام نشسته‌ام. در حالی که می‌دانم برای یافتن ایده باید فقط روی فعل نوشتن متمرکز شوم و ایده از دل نوشتن بیرون می‌آید؛ اما باز هم مثل هزاران بار پیش به صفحه رایانه خیره می‌شوم. یک

ادامه مطلب »